Niepodległości 2

57-400 Nowa Ruda

+48 74-872-45-72

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30-15: 30
Wtorek 7:30-16:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:30

Świadczenie wychowawcze

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu, a także opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeśli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA 500+ OD 1 LIPCA 2019r.

Najważniejsze zmiany:

1.    Rezygnacja z kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę.

2.    Brak wymogu ustalenia alimentów

Przyznanie świadczenia wychowawczego dla rodzica samotnie wychowującego dziecko nie jest już uzależnione od zasądzenia alimentów od drugiego rodzica.

3.    3-miesięczny okres na złożenie wniosku w przypadku urodzenia dziecka

Jeżeli rodzic, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub objęcia go opieką, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia urodzenia lub objęcia opieką. Ta regulacja dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r.

4.    Ciągłość świadczeń w przypadku śmierci rodzica

Przepis ten pozwala na przyznanie świadczenia drugiemu z rodziców w ciągłości w przypadku śmierci  rodzica, któremu wypłacane było świadczenie lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia zgonu. Przepis ten dotyczy także opiekuna prawnego i faktycznego dziecka.

5.    Brak decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mailowego, informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

6.    Nowe terminy składania wniosków – od roku 2021

Od roku 2021r. wnioski na świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, tzn. na okres od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będzie można składać od 1 kwietnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lutego.

 

Do pobrania:

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

załącznik do wniosku (wypełnić w przypadku ubiegania się o świadczenie na 5 i więcej dzieci)