Niepodległości 2

57-400 Nowa Ruda

+48 74-872-45-72

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30-15: 30
Wtorek 7:30-16:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:30

Cele i zadania pomocy społecznej.

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, i umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Udzielana pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:·         ubóstwa·         sieroctwa·         bezdomności·         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności·         bezrobocia·         niepełnosprawności·         długotrwałej choroby·         przemocy w rodzinie·         potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi·         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności·         bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych·         braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze·         trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy·         trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego·         alkoholizmu lub narkomanii·         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej·         klęski żywiołowej lub ekologicznej 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej –              kwoty 477 zł.
  • W przypadku osoby w rodzinie –                                      kwoty 351 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności.  

Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1)      przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2)      pracy socjalnej;

3)      prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4)      analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5)      realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6)      rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1)          opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2)          sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3)          udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4)          przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5)          przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6)          przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7)          przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8)          przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9)          opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10)      praca socjalna;

11)      organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13)      tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14)      dożywianie dzieci;

15)      sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16)      kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

17)      pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

18)      sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

19)      utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.2.

Do zadań własnych gminy należy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2)      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4)      podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

5)      współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3)      organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5)      prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6)      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a.


Zasady udzielania pomocy
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej , lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu. 

Wymagane dokumenty

1)      wniosek

2)      zaświadczenia o dochodach wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania

3)      zaświadczenie o stanie zdrowia

4)      orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

5)      zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

6)      zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz otrzymywanych świadczeniach pieniężnych tj: stypendium oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu. 

Sposób załatwienia– Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w terminie 14 dni, w sprawach nie cierpiących zwłoki w ciągu 2 dni.- Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej w terminie wynikającym z ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.- Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Kierownika OPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wałbrzychu. 

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej.Dokumenty:- podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej- oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i odpłatność w Domu Pomocy Społecznej- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności- decyzja z ZUS lub KRUS dot. otrzymywanego świadczenia- zaświadczenie lekarskie- wywiad środowiskowyDecyzje o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej wydaje Kierownika GOPS Nowa Ruda. Decyzje w sprawach umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta Powiatu.